Tevékenységünkkel 2022. 06. 27-től felhagytunk, webshopunk nem fogad megrendeléseket!

Adatvédelmi tájékoztató

A Hétforrás Birtok on-line értékesítési csatornáján keresztül szolgáltatást igénybe vevő vásárlók részére.
 
I. Általános rendelkezések

 
www.hetforrasbirtok.hu internetes oldalon (webáruház) elérhető a dr. Barta Gábor családi gazdálkodó. (csg.: 11/00580, székhely: 2527 Máriahalom, Petőfi u 26/2., őstermelői igazolvány szám:4201541, kistermelői regisztrációs szám: 10T0257, családi gazdaság nyilvántartási szám: 11/00580) – a továbbiakban: Adatkezelő – termékkatalógusa, amely tartalmazza az általa forgalmazott élelmiszereket és egyéb termékeket. A webáruházon keresztül történő elektronikus rendelésleadással a vonatkozó általános szerződési feltételekben leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre az Adatközlő és a rendelést leadó, elfogadott regisztrációval rendelkező egyéni vásárló között.
 
Jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) szabályozza és tartalmazza az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésével és esetenként feldolgozásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, illetve az egyéb lényeges rendelkezéseket az on-line szolgáltatások igénybe vétele esetére.
 
Az Adatközlő valamennyi személyes adat kezelése során az Európai Unió közvetlenül hatályos jogforrásai, valamint a mindenkori hatályos magyar jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) és az EU 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően jár el.
 
Az Adatközlő az ügyfelektől kapott személyes adatokat bizalmasan kezeli és a biztonságos adatkezelést elősegítő minden szükséges intézkedést megtesz. Az Adatközlő elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt. Jelen Tájékoztató elsődleges célja az, hogy adatközlő ügyfeleinek valamennyi ahhoz szükséges információt biztosítsa, mely alapján személyes adataik kezeléséről tájékozott döntést hozhatnak.
 
A jelen Tájékoztató az Info tv. és az EU 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (GDPR) rendelkezései alapján készült, mely jogszabályok esetleges módosítása és/vagy új vonatkozó jogszabály hatályba lépése esetére az Adatközlő fenntartja magának a jogot a Tájékoztató egyoldalú módosítására. A jelen Tájékoztatóban nem érintett kérdésekben az Info tv. rendelkezései az irányadók.
 
A Tájékoztató mindenkor hatályos változata az alábbi linken érhető el: http://www.hetforrasbirtok.hu/adatvedelem


A Tájékoztató módosításáról az Adatközlő a honlapján tesz közzé értesítést.

II. Értelmező rendelkezések 
 
1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
13. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
16. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;
21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
23. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
25. kötelező szervezeti szabályozás: több országban, de köztük legalább egy EGT-államban is tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az adatkezelőre vagy adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely a harmadik országba történő adattovábbítás esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő vagy adatkezelők csoportjának egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja;
26. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
27. kiskorú: az, aki a tizennyolcadik életévét nem töltötte be. A kiskorú a házasságkötéssel nagykorúvá válik.
 
III. Alapelvek 
 
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor.


IV. Hozzájárulás az adatkezeléshez
 
Személyes adat törvény alapján, vagy akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárul. A felvett adatok kezelésének jogalapja az érintettek Info tv 5. § (1) a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulása, illetőleg a megrendelő ügyfél azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatok és az ügyfél lakcíme tekintetében az adatkezelés a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § rendelkezésein is alapul.
 
A 18. életévét be nem töltött kiskorú természetes személy ügyfelek és egyéb cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló ügyfelek hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatainak érvényességéhez törvényes képviselőjük beleegyezése vagy jóváhagyása is szükséges.
A felvett személyes adatokat az Adatközlő erre jogszabályi felhatalmazással rendelkező hatóságokon kívüli harmadik fél részére nem ad át és különösen nem tesz ilyet ellenszolgáltatás fejében (adatbázis értékesítés kizártsága).
Az Adatközlő személyes adatot minden esetben csak közvetlenül az érintettől szerez be, így az adatok forrása minden esetben az érintett (adatbázis vásárlás kizártsága).
Az Adatközlő különleges adatokat nem kezel.
Az Adatközlő ezúton tájékoztatja az érintetteket arról, hogy az Info tv. 6. § (5) bekezdése alapján, ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából – ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
 
Az ügyfél a webáruházba történő regisztrációval, annak használatával kijelenti és megerősíti, hogy jelen Tájékoztatót megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az ügyfél a webáruházban való regisztrációjával és/vagy adatainak, elérhetőségeinek a boltban történő megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az ügyfél önkéntesen megadott személyes adatait (név, lakcím, e-mail-cím, telefonszám) valamint a vásárolt terméket ill. a vásárlás egyéb adataira vonatkozó információkat (vásárlások helye és ideje, vásárolt termékek, vásárlások értéke) – együttesen: Adatok – felhasználja a következő célokra: az adatkezelés célja a jelen szerződéses feltételek szerinti szerződés létrehozása és teljesítése és az azzal kapcsolatos igényérvényesítés elősegítése.
 

  • Az adatkezelés célja elsődlegesen a webáruház igénybevételével szerződés megkötésének, teljesítésének és az azzal kapcsolatos igényérvényesítés elősegítésének biztosítása, valamint az ügyfél jogainak védelme, másodlagosan egyéb szolgáltatások igénybevétele, statisztikakészítés és az informatikai rendszer technikai vagy minőségi fejlesztése. A statisztikai célú adatfeldolgozás, azaz a statisztika készítés célja csak a rendszer elsődleges céljainak megvalósulása érdekében, vagy az informatikai rendszer technikai vagy minőségi fejlesztése érdekében történhet. A minőségbiztosítási célú adatkezelést az ügyfél írásban a info@hetforras.come-mail címen bármikor megtilthatja. 

 
Megrendelő ügyfél kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy az Adatközlő rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók által a regisztráció során megadott egyéb adatokkal, sem pedig más az internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 

  • Az Adatközlő az ügyfél hozzájárulása alapján hírlevelet, akciós ajánlatot küldjön számára, valamint értesítse új termékek megjelenéséről. Az ügyfél jogosult ezen hozzájárulását bármikor visszavonni, tudomásul veszi továbbá az ügyfél az Adatközlő azon tájékoztatását, mely szerint az Adatkezelő által küldött hírlevelekben lehetőség van a további hírlevelekről történő leiratkozásra. Ebben az esetben az Adatközlő a hozzájárulás visszavonását követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, illetőleg törli az adott felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

Hírlevél kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a hírlevél címzettje előzetesen és egyértelműen hozzájárult, mely hozzájárulást az ügyfél az Adatközlőnek címzett nyilatkozatával bármikor visszavonhatja. A hírlevél küldéséhez az ügyfél a webáruházban történő regisztráció során adja meg hozzájárulását.
 
Az ügyfél tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti továbbá személyes adatai helyesbítését, illetve a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakkal összhangban a törlését.
 
V. Az adatkezelések időtartama 
 
Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, továbbá csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatok kezelésére a webáruházban történő regisztrációtól, vagy egyéb szolgáltatás megigénylésétől (pl. vevői érdeklődés rögzítése, törzsvásárlókártya igénylése) kerül sor, a személyes adatok addig kerülnek tárolásra, amíg az adatkezelés célja nem valósul meg, illetve az ügyfél nem kéri azok törlését. A számviteli törvény szerinti megőrzési kötelezettség alá eső bizonylatokon feltüntetett személyes adatok kezelésének időtartama megegyezik a számviteli törvény által előírt megőrzési idővel. Az Info tv. értelmében a törlés esetén a korábban megadott adatokat az Adatközlő felismerhetetlenné teszi, oly módon, hogy helyreállításuk többé nem lehetséges.
Amennyiben az ügyfél a kezelt személyes adatai törlését kéri, úgy ezen kérelmének teljesítésével egyidejűleg a regisztrációja törlésre kerül.
 
VI. Adatbiztonság
 
Az Adatközlő mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt személyes adatok illetéktelen személy általi megismerését vagy hozzáférését megakadályozza és elhárítsa.  Ugyanakkor az infokommunikációs technológia gyors fejlődésére és változására, továbbá arra tekintettel, hogy az informatika jellemzőiből eredő veszélyek teljes körűen előre nem zárhatók ki, előfordulhat, hogy harmadik személy jogellenes tevékenységgel, az Adatközlő által nem ismert módon az Adatközlő által alkalmazott biztonsági intézkedések ellenére hozzáfér az Adatközlő által kezelt személyes adatokhoz, azokat kifürkészi, vagy azokkal egyébként visszaél. Az ezen jogellenes tevékenységből eredő károkért és az ilyen módon harmadik személy birtokába jutott személyes adatokkal való visszaélésekért az Adatközlő felelősséget nem vállal.
 
VII. Jogorvoslatok
 

Az érintett/ügyfél tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését. 

Az Adatközlő adatkezelésével összefüggő bármely kérdést, tájékoztatás-kérést vagy panaszt kizárólag írásos formában, tértivevényes postai levélben fogadunk. Ebben az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

  • Név és levelezési cím
  • A kérdés, tájékoztatás-kérés vagy panasz pontos megnevezése.

A levélhez kérjük továbbá csatolni az alábbiakat:

  • Fényképes személyazonosító igazolvány fénymásolata
  • A beadvány dátuma és saját kezű aláírás
  • Ha más nevében jár el, akkor hivatalos meghatalmazás az érintett részéről.

Az ajánlott, tértivevényes leveket erre a címre kérjük:
Barta Gábor dr.
2527

Márihalom,

Petőfi Sándor u. 260/2 
Az Info tv. szerinti érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
 
Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a törvényi határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
 
Az érintett/ügyfél jogorvoslat ügyében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu), továbbá bírósági jogorvoslatot kérhet.
Az Info tv. szerinti érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

 

A Hétforrás Birtok Cookie szabályzata


Az oldal üzemeltetője: dr. Barta Gábor családi gazdálkodó. (csg.: 11/00580, székhely: 2527 Máriahalom, Petőfi u 26/2.)

Ez a Cookie Szabályzat Hétforras Birtok által üzemeltetett webhelyre, harmadik fél platformjain (mint például a Facebook) található beágyazásokra, valamint olyan applikációkra vonatkozik, amelyeket ilyen, harmadik fél által üzemeltetett platformon lévő oldalon érhet el vagy használhat, és amelyeket a Hétforrás Birtok. üzemeltet, vagy annak nevében üzemeltetnek. Jelen szabályzat a Hetforras birtok.com oldalon elérhető Adatvédelmi tájékoztató c. dokumentum részét képezi, amely a http://hetforrasbirtok/adatvedelem címen érhető el. 

Ezen oldalak használatával hozzájárulását adja ahhoz, hogy cookie-kat használjunk ennek a Cookie Szabályzatnak megfelelően. Ha nem ért egyet a cookie-k ilyen használatával, böngészőjét ennek megfelelően állítsa be, vagy ne használja ezen oldalakat. Ha kikapcsolja az általunk használt cookie-kat, annak hatása lehet ezen oldalak használata közben tapasztalt felhasználói élményére. 

Mik a cookie-k? 

A cookie-k olyan fájlok vagy információdarabok, amelyek a felhasználó számítógépén tárolódnak (vagy más internetképes eszközökön, mint okostelefonokon vagy táblagépeken), amikor meglátogatja ezen oldalakat. Egy cookie általában tartalmazza a webhely nevét, ahonnan a cookie jött, a cookie „élettartamát” (vagyis, hogy milyen hosszan marad az eszközén), és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám. 

Mire használjuk a cookie-kat? 

A cookie-kat arra használjuk, hogy ezen oldalakat könnyebben lehessen használni, és jobban testre lehessen szabni. A cookie-kat arra is lehet használni, hogy segítsenek felgyorsítani a jövőbeni tevékenységeit, és jobbá tegyék a felhasználói élményt használat közben. Emellett általuk anonim, összesített statisztikák készíthetők, amelyekkel jobban megértjük, hogy az emberek hogyan használják ezen oldalakat, illetve segítenek nekünk javítani azok struktúráját és tartalmát. Ebből az információból nem tudjuk Önt személy szerint azonosítani. 

A cookie-k típusai 

Munkamenet cookie: ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik. 
Állandó (analitikus/teljesítmény) cookie: Ezek a cookie-k lehetővé teszik a honlapot felkeresők felismerését és megszámlálását, és annak megismerését, hogyan navigálnak használat közben a weboldalon. Ennek köszönhetően javíthatjuk a weboldal működését (például lehetővé válik számunkra, hogy látogatóink könnyebben megtalálhassák, amit keresnek). Ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a felhasználó meglátogatja a weboldalt. 
Saját (funkcionális) cookie: Ezek lehetővé teszik, hogy felismerjük Önt (illetve az Ön gépét, illetve böngészőjét), ha ismét felkeresi weboldalunkat. Ennek köszönhetően személyre szabhatjuk az Önnek kínált tartalmakat, név szerint köszönthetjük Önt, és megjegyezhetjük preferenciáit (például az Ön által kiválasztott nyelvet vagy régiót). 
Harmadik fél cookie: amikor egy felhasználó meglátogat egy oldalt, egy másik fél (pl. Facebook) aktiválja a cookie-t a honlapon keresztül. 

Milyen cookie-kat használunk? 


  •  PHPSession– Minden egyes munkamenet végén lejár, a személyes használati beállításokat tárolja (pl. preferált valutanem, nyelvi beállítás).
  • hetforrasbirtok.hu funkcionális cookie– egyes tájékoztató ablakelemek helyes működéséhez járul hozzá azzal, hogy megjegyzi, hogy az adott felhasználó, látta-e már a tájékoztatót, és ha igen, nem jeleníti meg azt többé (előfizetési tájékoztató, cookie-k használatáról tájékoztató léc elfogadása a felhasználó által).
  • Facebook.com Az egyes tételek oldalán található „Tetszik”, „Megosztás”  gombok állapotának megjegyzésére és kezelésére. Ezzel kapcsolatosan részleteket a Facebook oldalain tudhat meg.


Hogyan ellenőrizhetem vagy törölhetem a cookie-kat? 

A legtöbb internet böngésző kezdetben arra van beállítva, hogy külön felhasználói beavatkozás és/vagy jelzés nélkül elfogadja a cookie-kat. Megváltoztathatja ezeket a beállításokat annak érdekében, hogy blokkolja a cookie-kat, illetve figyelmeztetést kérhet, amikor az Ön által meglátogatott webhelyek cookie-kat állítanak be az eszközén. Számos módja van a cookie-k kezelésének. Kérjük, nézze meg a böngészőinformációkat vagy a segítség oldalt, ha többet kíván megtudni a böngésző beállításokról és azok módosításáról. Figyelem! Ha kikapcsolja az általunk használt cookie-kat, annak hatása lehet az élményre. 

A népszerűbb böngészők cookie-beállítási útmutatóit itt találja: Ha különböző eszközöket használ ezen oldalak megtekintésére és elérésére (pl. számítógép, okostelefon, táblagép, stb.), kérjük, legyen figyelemmel arra, hogy minden egyes eszközön futó böngésző az Ön adatvédelmi igényeinek megfelelően van beállítva.

Kelt: Máriahalom, 2020. január 01.